<<< Hoe word je huurder?

Verhuurvoorwaarden en -reglementen - online

De diensten en mogelijkheden die Focus Flight Service BV u biedt als huurder van de Cessna 182P PH-PDN,
zijn groot. Deze diensten en mogelijkheden kunnen echter alleen geboden worden, als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Tevens dient u, als huurder, zich aan een aantal regels te houden. Welke dat zijn, kunt u hieronder lezen:

 

Bij verhuur gaat Focus Flight Service BV er van uit dat de huurder op de hoogte is van de
verhuurvoorwaarden en –reglementen.
De voorwaarden en reglementen bestaan onder andere uit:

• Wettelijke eisen;

• Verzekeringstechnische eisen;

• maatregelen die een soepel lopend vliegbedrijf bevorderen.

 

Hieronder de verhuurvoorwaarden en reglementen

 

Definities

Verhuurder - Focus Flight Service BV, de eigenaar van de Cessna 182P, reg. PH-PDN

Huurder - De persoon aan wie de PH-PDN wordt verhuurd.

Dit is degene onder wiens naam de PH-PDN middels het reserveringsprogramma is gereserveerd. Ook in geval van een gezamenlijke reservering is er in principe maar één huurder. Het is de verantwoording van de huurder om eventuele kosten en aansprakelijkheden zelf te regelen met het gezelschap waarmee hij reist. Wie de feitelijke piloot of gezagvoerder is, is hierbij niet van belang; de huurder is eindverantwoordelijk voor de PH-PDN en huurverplichtingen.

Gezagvoerder / Piloot Degene die de verantwoordelijkheid voor de besturing van de PH-PDN op zich neemt. Dit is niet noodzakelijkerwijs de huurder.

Inzittenden - Alle personen die in de PH-PDN reizen, dus huurder, gezagvoerder / piloot en passagiers.

Onklaar zijn - Een defect waarbij het verder vliegen wettelijk niet is toegestaan of redelijkerwijs onmogelijk is. Voorbeeld: Een defecte transponder wordt beschouwd als "het onklaar zijn" van het vliegtuig, maar een defecte GPS niet.

Achterlaten - Het beëindigen van de reis zonder dat de PH-PDN naar EHLE is teruggebracht.

Repatriëring - Het weer naar huis transporteren van de PH-PDN nadat deze was achtergelaten.

Toebehoren - Alles wat zich bij aanvang van de huurperiode in de PH-PDN bevond of onder 'toebehoren' wordt omschreven op het verhuurformulier.

 

Piloot

• De piloot moet in het bezit zijn van een geldig brevet met alle bijbehorende papieren.

• De piloot moet door een instructeur zijn uitgecheckt op het type Cessna 182.

• De piloot moet over 100 uur Pilot In Command vliegervaring te beschikken

 

Huurder

• Huurder dient zelf deel te nemen aan de vluchten die plaatsvinden binnen de reserveringsperiode. Met andere woorden: het is niet toegestaan de PH-PDN voor andermans gebruik te reserveren, tenzij de huurder zelf meevliegt met het vliegtuig, al dan niet als gezagvoerder, copiloot of passagier.

• De huurder mag het vliegtuig uitsluitend laten vliegen door piloten die door verhuurder zijn geaccordeerd en uitgecheckt op een Cessna 182

• De huurder heeft een eigen risico van € 2.500,-per gebeurtenis

• Er mogen geen touch en go’s worden gemaakt. Uitzondering hiervan is bij het uitchecken door de instructeur

• Gereserveerde uren staan in verhouding tot de gereserveerde dagen, 1 dag geboekt staat gelijk aan minimaal 2 te betalen vlieguren. Als u 5 dagen boekt en maar 2 uur vliegt betaalt u 5x2=10 uur.

• De PH-PDN mag niet zonder toestemming van verhuurder worden gebruikt voor het geven van lesvluchten, in welke vorm dan ook.

• De PH-PDN mag uitsluitend worden gebruikt binnen de limieten zoals omschreven in het Pilots Operating Handbook en de bijbehorende Supplementen.

 

Gebruik

 

Voor het vertrek

Behalve de standaard vluchtvoorbereiding en de preflight-check zijn er nog enkele aandachtspunten:

• De vliegtas met daarin de boordpapieren en sleutels van de PH-PDN liggen niet in het vliegtuig maar zijn op te halen bij de Vliegclub Flevo;

• Vóór het vliegen dien je het verhuurformulier in te vullen. Dit is ook in je eigen belang: Vanaf het moment dat je het vliegtuig meeneemt ben je verantwoordelijk voor het toestel en de accessoires die bij de PH-PDN horen;

• Check de stand van de tacho die als basis voor de facturering wordt gebruikt;

• Om te voorkomen dat je moet opdraaien voor andermans slordigheden, is het raadzaam om vooraf goed te controleren of alles aanwezig is en of de stand van de tacho klopt;

• Klopt er iets niet, neem dan vóór de vlucht contact met ons op;

• Sluit de hangaar altijd weer af.

 

Brandstof

• De verhuurprijs is gebaseerd op een normaal brandstofverbruik (maximaal 48 liter per uur). Wanneer er sprake is van een abnormaal hoog brandstofverbruik, wordt een brandstoftoeslag geheven;

• Deze Cessna 182 mag zowel op AVGAS, en op MOGAS vliegen;

• Let vooral goed op of de juiste brandstof wordt getankt als het tanken door anderen (vliegveldpersoneel) wordt uitgevoerd. Op sommige velden is MOGAS niet te verkrijgen dan kan er AVGAS worden getankt. Dit mag door elkaar heen getankt worden;

• Indien het vliegtuig, is volgetankt, kan je ongeveer 5.30 uur vliegen. Je kunt volgetankt dan nog 3 passagiers meenemen. Vanzelfsprekend is de “weight and balance” bepalend voor het totaalplaatje;

• Tanken kan op het tankstation van EHLE. In het journaal zit een tankpas die op EHLE kan worden gebruikt. Elders dien je zelf af te rekenen, dit bedrag wordt (tegen inlevering van het bonnetje) van de vliegtuighuur afgetrokken tegen maximaal 1,70 euro per liter;

• Schrijf altijd op het verhuurformulier hoeveel je hebt getankt en maak de brandstofbon(nen) eraan vast;

• Het nemen van fuel samples is toegestaan, maar de afgetapte brandstof mag nooit worden geretourneerd in de tanks;

• Bij het terugzetten in de hangaar aan het einde van de huurperiode geldt: 40 gallons brandstof in de tanks. er kan max. 79 gallon meegenomen worden verbruik ca. 15 gallon p/h.

 

Motorvloeistoffen

• Het is aan huurders toegestaan om motorolie bij te vullen. Echter nooit meer bijvullen dan 11 Quarts niveau.

 

Overland

Wanneer het vliegtuig op een ander vliegveld overnacht:

• Parkeer het vliegtuig indien mogelijk binnen;

• Indien buiten, parkeer het vliegtuig volgens de aanwijzingen van de havenmeester of grondpersoneel, bij voorkeur met de neus op de wind;

• Het vliegtuig moet aan de grond worden verankerd. Ankers zijn aanwezig in het vliegtuig;

• Het stuur moet geborgd zijn d.m.v. de borgpen;

• Doe de deur, tankdoppen en bagageluik altijd op slot.

Verantwoordelijkheden

• De huurder blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het door hem gehuurde toestel. Hij zal er zorg voor dragen dat het toestel, indien geparkeerd op een andere luchthaven, is afgesloten en verantwoord is geparkeerd of gestald. De kosten van een en ander zijn voor de huurder.

• De huurder is verantwoordelijk voor alle toebehoren van de PH-PDN, ook toebehoren die niet worden gebruikt en "thuisblijven". Wanneer er iets ontbreekt en niet vooraf aan verhuurder is gemeld kan slechts worden aangenomen dat de spullen tijdens de laatste huurperiode zijn verdwenen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om bij aanvang van de huurperiode te controleren of alles aanwezig is.

• Schade en defecten aan de PH-PDN en haar toebehoren worden in rekening gebracht aan de huurder, tenzij ze het gevolg zijn van normale slijtage (dit laatste wordt beoordeeld door het gecertificeerde reparatiebedrijf ).

• De huurder dient er voor te zorgen dat het vliegtuig binnen de reserveringstermijn wordt teruggebracht, tenzij overmacht (weersomstandigheden, defecten, ziekte) dit verhinderen. Onderweg de reserveringstermijn verlengen is toegestaan zolang dit geen conflict veroorzaakt met een reeds bestaande daaropvolgende reservering.

• Indien, door welke oorzaak dan ook, de PH-PDN moet achterblijven of niet tijdig kan terugkeren, zal de huurder dit zo snel mogelijk melden.

• De huurder zal zorg dragen voor correcte betaling van verschuldigde landings-, stallings- en parkeergelden, evenals de eventueel aan de piloten of gezagvoerder opgelegde boetes.

• Een ieder die de PH-PDN huurt, verklaart op de hoogte te zijn van de, op het moment van huren, van kracht zijnde verhuur- en verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden liggen ter inzage in de map met vliegtuigdocumenten.De verhuurders van de PH-PDN zijn nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard en omvang dan ook, welke voortvloeit en/of samenhangt met de verhuur van de PH-PDN. De huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk.

 

Calamiteiten

Met calamiteiten bedoelen we ongevallen, het optreden van defecten, het moeten achterlaten van het vliegtuig, etc.

 

Verzekering

De PH-PDN is conform de wettelijke voorschriften WA verzekerd (aansprakelijkheid ten opzichte van derden en ten opzichte van passagiers). Verder is de PH-PDN verzekerd tegen schade. Hiervoor geldt een eigen risico van 2500 Euro. De huurder is aansprakelijk voor het eigen risico wanneer er tijdens de huurperiode schade ontstaat. Normale slijtage (zulks ter beoordeling door een erkend reparatiebedrijf) wordt niet doorberekend aan de huurder.

 

Defecten

Ondanks het feit dat de PH-PDN op de best mogelijke manier wordt onderhouden is het altijd mogelijk dat er onderweg defecten ontstaan. Wanneer er defecten ontstaan, gelden de volgende regels:

• Defecten worden altijd bij verhuurder gemeld, ongeacht de oorzaak of schuld, ook als het defect al is verholpen;

• De PH-PDN wordt verhuurd "as is"; eventuele defecten kunnen niet leiden tot een vermindering in de uurprijs;

• Wanneer het defect niet leidt tot het onklaar raken van de PH-PDN wordt het defect pas na terugkeer verholpen, tenzij na overleg met de verhuurder anders wordt besloten;

• Defecten die leiden tot het onklaar raken van de PH-PDN mogen zonder overleg worden gerepareerd tot een bedrag van maximaal 250 Euro. Defecten die een hoger bedrag met zich meebrengen, dient u met de verhuurder te overleggen. Dit geldt ook voor defecten die zijn ontstaan door toedoen van de piloot en waarvoor huurder zelf aansprakelijk is;

• Reparaties en onderhoud aan de motor, motortoebehoren en brandstofsysteem mogen slechts door een JAR EASA erkend servicestation worden verricht;

• Eventuele extra reis- en verblijfskosten van de inzittenden gedurende de reparatieperiode zijn voor rekening van de huurder;

• Wanneer de reparatie van een defect, dat tot het onklaar zijn van de PH-PDN heeft geleid, langer duurt dan 4 werkdagen (of korter, indien het een binnenlandse vlucht betreft) mag de huurder de PH-PDN achterlaten. De alternatieve reiskosten van de inzittenden zijn hierbij voor rekening van de huurder.

 

Achterlaten

Uiteraard is het altijd de bedoeling dat de PH-PDN weer wordt aflevert op EHLE. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de PH-PDN elders moet worden achtergelaten. Deze situaties zijn onder te verdelen in:

• Risico verhuurder. Langdurig onklaar raken van het vliegtuig door normale slijtage of opgetreden defecten die niet verwijtbaar zijn aan de piloot.

• Risico huurder. Langdurig slechte weersomstandigheden, ziekte piloot, het veroorzaken van defecten die tot het onklaar raken van het vliegtuig leiden. (Een en ander valt wellicht onder de aansprakelijkheids- en/of reisverzekering van de huurder.)

 

In beide gevallen zijn de volgende regels van toepassing:

• De huurder dient alvorens de PH-PDN achter te laten, moet eerst in overleg treden met verhuurder;

• De huurder is verantwoordelijk voor het organiseren van een stalling die zo goed mogelijk bescherming biedt tegen slechte weersomstandigheden, (verdere) schade, diefstal, etc.;

• Het vliegtuig dient voor zover mogelijk te worden afgesloten en de sleutels dienen te worden overgedragen aan de organisatie die met het beheer van de stallinggelegenheid is belast;

• Huurder voorziet verhuurder van alle contactgegevens van de organisatie die met het beheer van de stallinggelegenheid is belast;

 

Repatriëring

Als de PH-PDN is achtergelaten vanwege een situatie die voor risico van de verhuurder is dan zijn de kosten van stalling vanaf het moment van achterlaten en de repatriëringkosten voor verhuurder. Verhuurder kan echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de extra reis- en verblijfskosten van de inzittenden en eventuele gevolgschade.

 

Als het vliegtuig moest achterblijven vanwege een situatie die voor risico van de huurder is dan zijn de volgende regels van toepassing:

• Tot het moment dat het vliegtuig weer op de thuisbasis EHLE is teruggekeerd is voor iedere dag de dagprijs (a 2 uur) verschuldigd;

• De huurder draagt de kosten van stalling/parkeergelden van het vliegveld waar het vliegtuig is achtergelaten;

• De huurder draagt de kosten van repatriëring;

• De huurder mag binnen een termijn van twee weken zelf voor de repatriëring zorg

dragen (deze termijn kan worden verlengd wanneer er sprake is van weersomstandigheden die repatriëring onmogelijk maken, zulks ter beoordeling van de verhuurder).

 

Hierbij kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:

o Huurder vliegt het vliegtuig zelf terug naar EHLE;

o Huurder schakelt een derde in om het vliegtuig terug te vliegen, waar bij een eventuele vergoeding tussen de betreffende derde en huurder onderling wordt geregeld. Het laten terugvliegen door een derde is alleen toegestaan na goedkeuring door verhuurder. Eventueel kan dit betekenen dat de betreffende

piloot op kosten van huurder eerst op een toestel gelijkwaardig aan de PH- PDN moet worden uitgecheckt. De repatriëring vindt plaatst binnen de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke huurder. Alle schade die tijdens de repatriëring ontstaat is in dit geval voor rekening van huurder!

o Wanneer de huurder niet in staat is om het vliegtuig binnen de gestelde termijn te repatriëren (al dan niet door de PH-PDN zelf terug te vliegen), of hiervan afziet, zal verhuurder zelf de repatriëring op zich nemen of organiseren. Hierbij gelden de volgende regels:

•  Huurder wordt gevrijwaard van schade die tijdens de repatriëring ontstaat. Alle risico's en schade als gevolg van de repatriëring zijn voor rekening van de verhuurder.

•  Verhuurder zal trachten een kostenefficiënte oplossing te vinden. In principe zal de PH-PDN door verhuurder zelf worden teruggevlogen. Verhuurder is echter vrij om voor de best passende vorm van repatriëring te kiezen, zulks ter beoordeling door verhuurder.

•  Indien verhuurder de PH-PDN zelf terugvliegt, zijn de volgende regels van toepassing:

 

Na terugkomst op EHLE

• Door verhuurder zal geen arbeidsloon worden berekend;

• Huurder betaalt het normale huurtarief voor de terugvlucht;

• De reis- en verblijfskosten gemoeid met de repatriëring zijn voor rekening van de huurder. Hierbij wordt in overleg met de huurder voor een kostenefficiënte oplossing gekozen. De reistijd naar het achtergelaten vliegtuig mag maximaal 24 uur bedragen, tenzij anders wordt overeengekomen;

• Het vliegtuig wordt via de kortste weg terug naar EHLE gevlogen, hierbij uiteraard rekening houdend met weersomstandigheden, terrein, airspaces en aanwijzingen van ATC.

• Vul het logboek in;

• Vul het verhuurformulier in;

• Doe alle spullen weer terug in het toestel en/of de tas. Gebruik ter controle het verhuurformulier. U hoeft hier nu niets op af te strepen, dat doet de volgende huurder voor u;

• Is er iets defect geraakt? Laat dit dan even aan ons weten! We houden uiteraard rekening met normale slijtage;

• Controleer of er niets in het vliegtuig is blijven liggen en de cabine schoon is;

• Het vliegtuig mag in de hangaar niet op de handrem (de vloer is echt waterpas!), de tow-bar dient te worden opgeborgen in het bagageruim en het vliegtuig moet worden afgesloten;

• Lever de tas, verhuurformulier en sleutels weer in bij Vliegclub Flevo

 

Schoonmaken en wassen

• Het schoon achterlaten van de cabine is vanzelfsprekend en wij zouden het enorm waarderen indien u na terugkomst het vliegtuig ook van buiten schoon achter laat, maar we stellen dit niet verplicht.

 

Als u van plan bent het vliegtuig schoon te maken: Het is belangrijk dat u de ruiten op de juiste manier behandelt. De plexiglas ruiten van het vliegtuig krassen namelijk zeer gemakkelijk, zelfs papier bevat harde stukjes die microscopische krasjes veroorzaken waardoor de ruiten op termijn ondoorzichtig worden.

• Gebruik geen enkele soort papier om de ruiten mee te wassen, af te vegen of te drogen. Ook 'zacht' papier bevat minuscule houtvezels die de ruiten dof maken;

• Gebruik altijd een schone zachte doek, we zorgen dat er altijd eentje in het toestel ligt;

• Gebruik altijd schoon water. Water dat al eerder is gebruikt kan zanddeeltjes bevatten en ook die veroorzaken krassen;

• Was de ruiten bij voorkeur met water. Lukt het niet met water dan mag je 'Plexus' gebruiken, dit kun je vinden in de kast. Gebruik nooit Glassex of andere algemene schoonmaakmiddelen, veel van dit soort middelen bevatten oplosmiddelen die plexiglas langzaam aantasten.

 

Betaling

U ontvangt eens per maand een factuur van Focus Flight Service BV.

 

 

 

Over Focus Flight Service

2015 Focus Flight Service B.V. | Lelystad | Nederland | KvK 63540630

©Copyright 2015 - www.dutch-creators.com

CONTACT

Focus Flight Service B.V.

Lelystad, Nederland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons contactformulier  of info@focusflightservice.nl